Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна застраховка.

Обект на застраховане е гражданската отговорност на застрахованите лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди свързани с притежаването и/или използването на МПС за които застрахование отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Териториален обхват

  • Република България, Европейски съюз, Европейско икомомическо пространство, Сърбия, Швейцария и Андора.

Лимити на отговорност

При събития настъпили на територията на Република България:

  • за всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лв.
  • за всяко събитие при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лв.
  • за имуществени вреди за всяко събитие – 2 000 000 лв.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Сърбия, Швейцария и Андора:

  • Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.