Селскостопански животни

Застраховка на селскостопански животни е доброволна застраховка и може да се сключи от всеки селскостопански производител.

Обект на застраховане са:

 • едър рогат добитък;
 • овце;
 • кози;
 • коне;
 • мулета;
 • катъри;
 • свине;
 • свине за разплод;
 • птици;
 • пчелни кошери;
 • риба.

Застраховката покрива загуби при смърт или клане по необходимост в следствие на настъпили събития по следните рискове:

 • пожар;
 • природни бедствия;
 • злополука;
 • болести /заразни, незаразни и други/.