Общи условия

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с нашите общи условия изложени по-долу.

Приемайки настоящите Общи Условия в качеството си на потребител на застрахователни услуги имате възможност чрез сайта на „ТТ Консултинг” ЕООД да възложите на ТТ КОНСУЛТИНГЕООД, регистрирано от СГС по фирмено дело № 12316/2005г., със седалище и адрес на управлението в гр. София, жк „Дървеница“ бл.50, офис 10, адрес за кореспонденция: гр. София жк „Дървеница“ бл.50, офис 10,  ЕИК 131542391, представлявано от управителя ТОДОРКА ТОДОРОВА, наричано по-нататък “ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” (разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер № 434-ЗБ/ 2006г. на ДЗН), на основание чл.331 и чл. 332 от Кодекса за застраховането да сключи от Ваше име и за Ваша сметка, като застраховано лице избран от Вас застрахователен договор.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и гласовете в общото събрание на съдружниците и дяловете от капитала му не се притежават или контролират от застраховател.

Чрез този уебсайт към настоящия момент „ТТ Консултинг” ЕООД предлага на физическо лице с местоживеене в Р. България или юридическо лице/а с регистрация на адрес на управление и извършване на дейност в България, което използва услугите, предоставяни от разстояние чрез страницата  на „ТТ Консултинг” ЕООД и което действа извън рамките на своята търговска или професионална компетентност сключването с посредничеството на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и доброволна застраховка  „Злополука  на местата в МПС”,  доброволна застраховка „Автокаско на МПС” и други  в избрано  от  потребителя застрахователно дружество.

Услугите, предоставяни от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР се осъществяват по инициатива на и след изрично искане от страна на потребителя. По силата на договора за застраховка и осъщественото упълномощаване потребителят дължи плащане на цената на застраховката, която представлява сбор от дължимата по полицата премия и евентуални допълнителни такси за покриване на разходи за обслужване на застраховката.

„ТТ Консултинг” ЕООД събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само, в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на електронна поръчка за сключване на застраховка. Личните данни могат да бъдат използвани от „ТТ Консултинг” ЕООД за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица, за което потребителят предоставя изричното си съгласие с подаване на електронната поръчка през сайта.  Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

„ТТ Консултинг” ЕООД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР и застрахователните дружества, които издават поръчаните чрез уебсайта полици, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. „ТТ Консултинг” ЕООД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Предоставената информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

Цената на застраховката варира в зависимост от избраното застрахователно дружество, от обекта на застраховката, рисковия профил и застрахователната история на обекта на застраховката, срока за който се сключва застраховката и периодичността на плащане и други особености за съответния вид застрахователен договор. Точната цена, според персоналните характеристики на потребителя, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи, може да бъде проверена след пълно, точно и коректно попълване на всички изискани необходими данни за съответния вид застраховка и преди да потвърдите окончателно пред  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР  желанието си да закупите застраховката.

„ТТ Консултинг” ЕООД декларира, че полага всички усилия за поддържане на точна и вярна информация за предлаганите от застрахователните компании тарифни и други застрахователни условия. В случай, че е налице неточност в оповестените „ТТ Консултинг” ЕООД следва да  уведоми потребителя преди издаване на съответния застрахователен договор, като на това основание последния има право да откаже сключване на застрахователния договор без да дължи всякакви неустойки и такси във връзка с отказа си.

Поръчаните на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР  чрез този уебсайт застраховки и вноски се заплащат  по един от следните начини: в избран от Вас офис на брокера, през уеб-портала за електронни услуги на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР, по банкова сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР или онлайн с банкова карта. При плащане с банкова карта потребителя въвежда всички данни за извършване на плащането, включително номер на кредитна или дебитна карта, издадена на негово име и потвърждава направения до момента избор. Данните са вкарват на платежната страница на обслужващата банка и ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР не съхранява данни за банковите карти.

При плащане на поредна вноска по застраховка, сключена на разсрочено плащане, клиентът трябва изрично да заяви своето желание да бъде издадена и изпратена по куриер квитанция за плащане. Поредна вноска може да бъде платена и във всеки офис на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР.

„ТТ Консултинг” ЕООД и ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР не носят отговорност, в случай че дължимата застрахователна премия не е заплатена в срок от застраховащия и в резултат на това застрахователя е предприел действия за намаляване застрахователната сума по договора, съответно на частта от неплатената премия; за изменение условията по договора или за прекратяването му.

Чрез използването на предоставяната „ТТ Консултинг” ЕООД информация за услуги предоставяни от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР за онлайн застраховане, потребителят сключва договор с ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР за предоставяне на финансова услуга от разстояние съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. По силата на този договор Вие възлагате на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която Вие сте избрали, използвайки сайта.

Договорът се счита сключен от датата на подаване на електронна поръчка от Вас за доставка  на  застраховка  чрез  този  уебсайт.  Договорът  се  сключва  за  конкретно и коректно подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР да Ви достави застрахователната полица, квитанции, стикери и всички съпътстващи полицата документи и заплащане на цената й (дължимата премия) от Ваша страна. Застрахователните премии на застрахователните продукти, са в български лева. По задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, освен дължимия по предходното изречение данък, потребителя заплаща заедно с премията и стойността на знака по чл. 487 от КЗ съгласно наредбата по чл. 504 от КЗ, както и дължимата вноска към Гаранционния фонд. Всички дължими заедно със застрахователната премия суми от потребителя се посочват на отделен ред в застрахователната полица. Застрахователният договор се счита за сключен от момента на заплащането на дължимата застрахователна премия от потребителя и получаване на потвърждение за сключен договор. Застрахователната премия или съответната вноско по нея се заплаща чрез страницата

„ТТ Консултинг” ЕООД, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР и застрахователят не носят отговорност за некоректна, невярна и непълна информация, попълнена от потребителя.

За сключване от разстояние на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите потребителя трябва да приложи сканирано копие от първата част от свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, във връзка с което се сключва застраховката.

С подаването на електронна поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие декларирате, че предоставената от Вас информация е пълна, вярна и точна и сте уведомен, че от това зависи валидността и действието на застрахователния  договор сключения чрез посредническата услуга, предоставяна  от  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР, както и че се съгласявате да получите застрахователната полица на хартиен носител, подписана саморъчно от  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР и съпътстващите я документи в срок от три работни дни и да заплатите дължимата застрахователна премия в деня на издаване на застрахователната полица с дебитна или кредитна карта, издадена на името на застраховащия.

При желание за отказ на поръчката в 14 дневен срок от изпращането й от потребител, който има право на това, е необходимо потребителят да уведоми „ТТ Консултинг” ЕООД на телефон 02980 38 68, или на имейл  office@ttc.bg. В този случай ако е възможно издадената полица се анулира без потребителя да дължи каквито и да било такси или разноски. Ако поръчаната полица вече е издадена и влязла в сила преди получаване на изявлението за отказ от поръчката или след посочения 14 дневен срок, то анулиране на застрахователната полица се осъществява след изрично изявление от Ваша страна до застрахователната компания.  Застрахователното  дружество има право да  удържи  част от платените суми съответни на срока,  през който е действала застрахователната полица. Застрахователят връща на потребителя всички заплатени от него суми, с изключение на сумите, които следва да бъдат удържани, не по-късно от 30 дни от получаване на уведомлението на потребителя за упражняване правото му на отказ.

Застрахователния договор сключен чрез този уебсайт може да бъде прекратен при взаимно съгласие на потребител и застраховател, изразено в писмен вид; съгласно условията на съответната застраховка, едностранно от застрахователя в случаите на разсрочено плащане на вноските от застрахователната премия – при неплащане в срока, уговорен в застрахователния договор, след изпълнение на законовите задължения на застрахователя (чл. 368 КЗ).

В случай, че упражни правото си на отказ потребителя е длъжен да върне на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР изпратените му на хартиен носител документи (застрахователна полица, сертификат „Зелена карта“ и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1, когато това е приложимо и други).

Сайта www.ttc.bg може да съдържа връзки към други интернет страници, като  „ТТ Консултинг” ЕООД не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че „ТТ Консултинг” ЕООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

„ТТ Консултинг” ЕООД има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на сайта www.ttc.bg и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на сайта и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване.

„ТТ Консултинг” ЕООД създава личен акаунт на потребителя на страницата www.ttc.bg

Достъпът до акаунта на потребителя се осъществява с потребителско име (представлява мейл адресът, с който е регистриран потребителят) и парола, която потребителят избира сам. В акаунта на потребителя е налична информация за предстоящи плащания или изтичане на полици. Потребителят е изцяло отговорен за поддържането на конфиденциалността на персоналния си достъп. Потребителят е изцяло отговорен за действията, които извършва на предоставената му персоналната секция на страницата.