Изпрати запитване

Какво да правим при настъпване на застрахователно събитие?


Екипът на "ТТ Консултинг" ЕООД е изградил работеща система за помощ на клиента при завеждане, администриране и ликвидация на щети. Клиентите разполагат с денонощни телефони за незабавни консултации и съвети за действия от мястото на събитието. При заявяване на претенцията пред застрахователя наш експерт поема и организира документите, огледите и начина на ликвидиране на щетите.

При настъпване на застрахователно събитие, незабавно се свържете с екипа на "ТТ Консултинг" ЕООД. Можете да разчитате на съдействието ни на всички етапи, но обърнете особено внимание на следното:

 • Инцидентът да бъде регистриран незабавно чрез компетентни органи: КАТ, полиция, противопожарна охрана и други - в зависимост от характера му - и да се изискат констативни документи.
 • ВАЖНО: И ПТП с участието само на застрахования автомобил задължително се регистрира в КАТ.
 • В констативния протокол трябва да са отбелязани видимите щети по автомобила, както и липса на употреба от водача на алкохол или упойващи вещества.
 • При кражба или грабеж, кражба на аудиотехника от МПС, злоумишлени действия (чупене стъкла, изкъртване външни детайли и др.) - регистрирайте събитието в Полицията и изискайте служебна бележка от РПУ.
 • Ако застрахователното събитие е причинено от трети лица - своевременно осигурете възможно най-пълна информация за причинителя/и собственика на автомобила, вкл. полица № по ГО.
 • Ако инцидентът е по Ваша вина - не поемайте ангажименти за обезщетяване на нанесените вреди - всякакви договорки за обезщетяване не важат за Застрахователя, ако не са били одобрени от него.
 • Ако са пострадали пътуващи лица в МПС - събитие покрито по Злополука на местата в МПС, след оказване на първа медицинска помощ, осигурете епикризата, болничен лист и съответни разходни документи
 • Застрахователят трябва да извърши оглед на пострадалия автомобил във вида непосредствено след настъпване на инцидента - не предприемайте никакви действия по отстраняване на щетите преди огледа
 • Ако събитието е настъпило в чужбина, рискът е покрит по застрахователния Ви договор и се налага ремонт, но само за привеждане на автомобила в безопасно за пътуване състояние. Ремонтът може да бъде извършен в чужбина, но до определен лимит и само след изрично съгласуване със застрахователя.
 • При "Пожар", "Кражба" или "Грабеж" на цялото МПС - уведомете незабавно и писмено Застрахователя в срок от 24 часа от събитието. За всички останали събития срокът е 5-дневен.
 • Малките щети (ожулвания, леко подбити детайли) декларирайте своевременно на Застрахователя.

Застраховател Армеец ДЗИ застраховане Булстрад Застрахователно дружество Застраховки Лев Инс Застраховки Бул Инс Евро Инс Застрахователно дружество Алианц Застраховки Уника Застраховане Дженерали Застраховане ОЗК Застраховане