При щета

Какво да правим при настъпване на застрахователно събитие?

Екипът на „ТТ Консултинг“ ЕООД е изградил работеща система за помощ на клиента при завеждане, администриране и ликвидация на щети. Клиентите разполагат с денонощни телефони за незабавни консултации и съвети за действия от мястото на събитието. При заявяване на претенцията пред застрахователя наш експерт поема и организира документите, огледите и начина на ликвидиране на щетите.

При настъпване на застрахователно събитие, незабавно се свържете с екипа на „ТТ Консултинг“ ЕООД. Можете да разчитате на съдействието ни на всички етапи, но обърнете особено внимание на следното:

 • Инцидентът да бъде регистриран незабавно чрез компетентни органи: КАТ, полиция, противопожарна охрана и други – в зависимост от характера му – и да се изискат констативни документи.
 • ВАЖНО: И ПТП с участието само на застрахования автомобил задължително се регистрира в КАТ.
 • В констативния протокол трябва да са отбелязани видимите щети по автомобила, както и липса на употреба от водача на алкохол или упойващи вещества.
 • При кражба или грабеж, кражба на аудиотехника от МПС, злоумишлени действия (чупене стъкла, изкъртване външни детайли и др.) – регистрирайте събитието в Полицията и изискайте служебна бележка от РПУ.
 • Ако застрахователното събитие е причинено от трети лица – своевременно осигурете възможно най-пълна информация за причинителя/и собственика на автомобила, вкл. полица № по ГО.
 • Ако инцидентът е по Ваша вина – не поемайте ангажименти за обезщетяване на нанесените вреди – всякакви договорки за обезщетяване не важат за Застрахователя, ако не са били одобрени от него.
 • Ако са пострадали пътуващи лица в МПС – събитие покрито по Злополука на местата в МПС, след оказване на първа медицинска помощ, осигурете епикризата, болничен лист и съответни разходни документи
 • Застрахователят трябва да извърши оглед на пострадалия автомобил във вида непосредствено след настъпване на инцидента – не предприемайте никакви действия по отстраняване на щетите преди огледа
 • Ако събитието е настъпило в чужбина, рискът е покрит по застрахователния Ви договор и се налага ремонт, но само за привеждане на автомобила в безопасно за пътуване състояние. Ремонтът може да бъде извършен в чужбина, но до определен лимит и само след изрично съгласуване със застрахователя.
 • При „Пожар„, „Кражба“ или „Грабеж“ на цялото МПС – уведомете незабавно и писмено Застрахователя в срок от 24 часа от събитието. За всички останали събития срокът е 5-дневен.
 • Малките щети (ожулвания, леко подбити детайли) декларирайте своевременно на Застрахователя.