Политика за защита на личните данни

НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР „ТТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

Приложима от: 25.05.2018 г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Тази Политика обяснява как ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД събира, използва, защитава и обработва Вашите лични данни, във връзка с възлагане на застрахователно посредничество (получаване на оферти за сключване на застрахователни договори, оценка на риска, проучване на застрахователния пазар и др.).

1.2. ВАШИТЕ ПРАВА

При спазване на законодателството в Република България, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни които се обработват от ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД.

 • Да получите достъп до Вашите лични данни, които се обработват от ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД и да получите копие от тях.
 • Когато данните са непълни или неточни – да бъдат коригирани.
 • Когато са налице условия за това – да изискате Вашите лични данни да бъдат заличени.
 • В определените от закона случаи – да изискате обработката на Вашите лични данни да бъде ограничена.
 • В определените от закона случаи – да възразите срещу обработката на Вашите лични данни.
 • Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате Вашите данни да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат.
 • Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработваните от ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД Ваши лични данни се основава на  Вашето съгласие.

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе или да получите повече информация за него, моля, ипратетени ел. поща на адрес: office@ttc.bg или посетете някой от офисите ни.

Няма да запащате такса за достъп до Вашите лични данни или за упражняване на някое от другите Ви права. Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е неоснователна, повтаряща се или е прекомерна, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.

В случай, че упражните правото си по някое от правата, посочени по-горе, може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация с цел да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни.Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лица които нямат право на достъп. Също така може да се свържем с Вас, за да поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за за ускоряване на отговора.

Отговаряме на всички легитимни искания в рамките на 1 /един/ месец. Ако искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания, ще Ви уведомим допълнително колко време ще ни отнеме изпълнението на вашето искане.

1.3. Право на жалба

 • Когато има основателни предпостваки, можете да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни на адрес: България, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: +35929153518, ел. поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

2. ОТГОВОРНОСТ

ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД, ЕИК: 131542391 със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 28, ет. 3, ап. 12, тел.: +35929803868, ел. поща: office@ttc.bg е администратор по отношение на Вашите лични данни и носи отговорност за тях.

Длъжностно лице по защита на личните данни: Калоян Василев, ел. поща: k.vasilev@ttc.bg,  тел.: +359888112221

3. ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Какви Ваши лични данни събираме и обработваме

Личните данни които ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД обикновено събира и обработва във връзка с проучване и получаване на предложение за сключване на застрахователни договори са:

 • Име, презиме и фамилия
 • ЕГН
 • Адрес
 • Контакт – телефон или ел. поща.
 • Банкова информация – банкова сметка.
 • Информация свързана с предмета  застрахователните договори.

3.2. Основания за събиране и обработване на Вашите лични данни

Събирането и обработването на Вашите здравни и лични данни е необходимо за проучване на застрахователния пазар и получаване на предложение за сключване на застрахователни договори, въз основа на Вашето съгласие.

 • ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД може да събира и обработва Вашите лични данни с цел проучване на застрахователния пазар и получаване на предложение за сключване на застрахователни договори.
 • ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД може да събира и обработва Вашите лични данни с цел на доказване на застрахователни събития, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 • ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД може да споделя Вашите лични данни със застрахователи на основание подписан Възлагателен договор за целите на проучване на застрахователния пазар и получаване на предложение за скючване на застрахователни договори.

3.2. Как и защо събираме и обработваме Ваши лични данни

Вашите лични данни получаваме от самите Вас, но също така и от Застрахователите във връзка със сключването и изпълнението на застрахователни договори. В редки случай получаваме информация от трети страни, партньори и контрагенти на Застрахователя, като асистънс компании, оторизирани автосервизи и други. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за:

 • Проучване на застрахователния пазар.
 • Получаване на предложение за сключване на застрахователни договори.
 • Да се свържем с Вас.
 • Съдействие при предявяване на претенции при настъпване на застрахователни събития и изплащане на застрахователни обезщетения при ликвидация на щетите.
 • Предотвратяване на застрахователни измами.
 • Оценка на риска.
 • Изпълнение на законодателни изсисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

В случай, че откажете да ни предоставите поискани Ваши лични данни, може да се наложи да не изпълним поисканата от Вас услуга, но ако я изпълним, ще ви уведомим.

3.3. С кого споделяме Вашите лични данни

ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД зачита и пази Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД може да разкрие Вашите лични данни на:

 • Застраховател – в изпълнение на договорни задължения по Възлагателен договор за проучване и/или посредничество при сключване на застрахователни договори.
 • Доставчици на услуги и контрагенти, които ни предоставят IT услуги и системна администрация.
 • Професионални консултанти, включително експерти, адвокати, одитори, оценители и други.
 • Компаниите, предоставящи ни счетоводни, административни и финансови услуги.
 • Публични и контролни органи, които имат правомощия по отношение на нашата дейност.
 • При изпълнение на професионалните задължения ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД може да разкрие Вашите лични данни на подизпълнители, които предоставят услуги извън територията на Република България.

3.4. Сигурност на информацията

В офисите на ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД са въведени мерки за сигурност, с цел Вашите лични данни да бъдат защитени от случайно и/или злонамерено използване, унищожение, загуба, промяна, разкриване или достъп без разрешение. Предоставяме достъп до Вашите лични данни само на тези служители, които имат пряка необходимост за достъп до Вашите лични данни за изпълнение на служебните им задължения. Служителите, които имат достъп и обработват Вашите лични данни, преминават първоначално и периодични обучения за поверителност на данните и се запознават с приложимото законодателство.

3.5. Срокове за съхранение на данните

ЗБ „ТТ Консултинг“ ЕООД съхранява всички документи които администрира за срок от 10 години считано от датата на изтичане на застрахователния договор.